História spoločnosti

Spoločnosť REVYMONT, spol. s r. o. vznikla v r. 1991. Po ročnej príprave od 1.8.1992 zahájila svoju podnikateľskú činnosť vo vtedajšom Duslo š.p. Šaľa. Prenajala priestory centrálnej údržby rotačných strojov a prevzala od podniku zamestnancov. Vo všetkých činnostiach spoločnosť veľmi rýchle expandovala na slovenskom trhu a behom roka sa stala z vnútropodnikového útvaru spoločnosť, ktorá 80% svojich výkonov umiestnila na slovenskom trhu a 20% v Duslo š.p.

Po dva a polročnom pôsobení v Duslo š.p. sa spoločnosť v januári 1995 odsťahovala do areálu vtedajšej STS Galanta, prevádzka Šaľa (pozemok o rozlohe 1,0 hektára s výrobnou dielňou, skladom, spevnenými plochami a komunikáciami). Po čase tento areál spoločnosť odkúpila, dielne zmodernizovala, doplnila strojový a automobilový park, postavila novú administratívnu budovu, kotolňu, kompresorovú stanicu vzduchu, trafostanicu atď.

Technicko-hospodársky káder sa stabilizoval. Tvorilo ju vedenie spoločnosti, technická príprava montáží a opráv, oddelenie zásobovania, všeobecná a mzdová učtáreň, vedenie strediska opráv rotačných strojov a armatúr a vedenie úseku montáže investičnej výstavby.

V začiatkoch sa spoločnosť zaoberala veľkým počtom činností rozmanitého charakteru. Postupne sa z tejto plejády činností vykryštalizovali tri druhy v ktorých dnes pracujeme. Je to servis a opravy všetkých druhov priemyselných armatúr, servis a opravy energetických strojov a zariadení (t.j. kompresorov, turbín, turbokompresorov, čerpadiel a ostatných rotačných strojov) a dodávka, výstavba a rekonštrukcie energetických celkov.

Ku všetkým týmto činnostiam spoločnosť získala oprávnenia od TI SR Nitra, čo ju oprávňuje ku kvalifikovaným zásahom do zariadení. Kvalitný technický káder, schopní výkonní pracovníci a veľmi dobré strojné vybavenie bolo základom toho, že sa spoločnosť vypracovala na konkurencieschopnú, spoľahlivú a serióznu spoločnosť so stálymi zákazníkmi na trhu.

V roku 2017 sa zmenila vlastnícka štruktúra spoločnosti, táto si zachovala naďalej kompletnú  škálu svojich činností, navýšili sa zamestnanecké stavy, vykonal sa proces modernizácie spracovania zákaziek, zaviedol sa vnútorný projektový systém ako aj systémy spracovania dát.

Spoločnosť sa podrobila certifikácii systému manažérstva podľa normy ISO 9001/2015. Zároveň sa spoločnosť v roku 2017 podrobila certifikácii podľa normy SCC a je nositeľom certifikátu SCC – Safety Certificate for Contractors.